ANGGARAN DASAR GERAKAN KEPANDUAN HIZBUL WATHAN

KEPUTUSAN MUKTAMAR H.W KE-2 DI JAKARTA

ANGGARAN DASAR

GERAKAN KEPANDUAN HIZBUL WATHAN

MUQADDIMAH

 

 “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam,  Yang menguasai semua alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah, kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan (jalan)  mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

AMMA BA’DU, bahwa sesungguhnya ke-Tuhanan itu adalah hak Allah semata. Ber-Tuhan dan beribadah,  tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib bagi setiap makhluk, terutama manusia.

Hidup bermasyarakat adalah sunnah (hukum qudrat iradat) Allah atas kehidupan manusia di dunia. Masyarakat yang sejahtera, aman, damai, makmur, dan bahagia dapat diwujudkan hanya di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan, gotong-royong, dan tolong – menolong dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh setan dan hawa nafsu.

Selanjutnya, untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentosa seperti yang tersebut di atas, setiap orang, terutama umat Islam, yang percaya kepada Allah dan Hari Kemudian, wajib mengikuti jejak seluruh Nabi Allah; beribadah kepada Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentosa di dunia. Dengan niat yang tulus dan ikhlas karena Allah, dan hanya mengharapkan karunia dan rida-Nya, serta rasa tanggung jawab terhadap Allah atas segala perbuatannya; harus sabar dan tawakal, serta tabah hati menghadapi segala kesulitan dan rintangan yang menghalanginya, dengan penuh pengharapan memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah Yang Maha Kuasa.

Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan dan digambarkan di atas, maka dengan berkat dan rahmat Allah didorong oleh firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Ali-Imran 104:

 

“Adakanlah dari kamu sekalian, golongan yang mengajak kepada ke-Islaman, menyeru kepada kebajikan (amar makruf) dan mencegah dari keburukan (nahi munkar). Mereka itulah golongan yang beruntung berbahagia”

Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1998 di Semarang, mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menghidupkan kembali Kepanduan Hizbul Wathan dalam upaya menanamkan pendidikan kemandirian, kejujuran, keterbukaan dan akhlak mulia sesuai dengan perkembangan zaman.

Untuk landasan dasar Organisasi Kepanduan Hizbul Wathan, disusunlah Anggaran Dasar, sebagai berikut.

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama dan Waktu

(1)    Organisasi Kepanduan satu-satunya dalam Muhammadiyah bernama Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan, disingkat HW.

(2)    HW adalah Gerakan Kepanduan sekaligus Gerakan Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar, berasas Islam, bersumber pada Al Qur’an dan As Sunnah.

(3)    HW didirikan pertama kali di Yogyakarta oleh K.H.A.Dahlan pada tahun 1336 H / 1918 M, dan dibangkitkan kembali atas amanat Sidang Tanwir Muhammadiyah 1998 di Semarang. Dideklarasikan oleh PP Muhammadiyah melalui Surat Keputusan No. 92/SK-PP/VI-B/1.b/1999 tanggal 10 Sya’ban 1420 H / 18 Nopember 1999 M dan dipertegas dengan SK No.10/Kep/I.O/B/2003 tanggal 1 Dzulhijjah 1423 H / 2 Februari 2003 M, untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 2

Tempat Kedudukan

(1)    HW berpusat di tempat kedudukan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

(2)    Kantor Pusat HW berada di Yogyakarta dan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

(3)    Kegiatan HW dapat diselenggarakan di mana saja, termasuk yang belum terdapat  Pimpinan Muhammadiyah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA

Pasal 3

Maksud dan Tujuan

(1)    Mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anak, remaja dan pemuda melalui pendidikan dan latihan Kepanduan, supaya menjadi orang Islam yang berarti, bertaqwa kepada Allah, berbudi pekerti luhur, berbadan sehat dan tangkas, hingga berguna bagi diri sendiri, Persyarikatan dan masyarakat.

(2)    Menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Kepanduan yang Islami.

Pasal 4

Usaha

(1)    Menyelenggarakan latihan dan pendidikan Kepanduan meliputi bidang Agama Islam, Teknik Kepanduan, Ketrampilan Kepanduan dan Ketrampilan Penunjang Kepanduan.

(2)    Memperdalam dan meresapkan jiwa Islam dalam latihan Kepanduan dan memajukan amal ibadah sehari – hari.

(3)    Menanamkan pendidikan kemandirian, kejujuran, keterbukaan dan akhlak mulia sebagai khittah (cita – cita, langkah, kebijaksanaan dan tugas pokok) Gerakan.

(4)    Mengembangkan Kepanduan HW di seluruh wilayah NKRI dan ditempat lain.

(5)     Menjalin kerjasama kelembagaan dengan semua pihak yang sejalan dengan maksud dan tujuan HW, di dalam / luar negeri.

(6)    Memupuk dan mengembangkan rasa cinta dan setia kepada Persyarikatan, Tanah Air, dan Bangsa.

(7)    Menumbuhkan rasa percaya diri, rasa tanggungjawab, sikap dan perilaku kreatif serta inovatif, disiplin, dan istiqamah.

(8)    Melakukan usaha – usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan HW.

BAB III

Pasal 5

AZAS DAN DASAR

(1)     Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan berasas Islam.

(2)     Latihan, pelajaran, dan permainan, disesuaikan dengan ilmu jiwa dan metoda Kepanduan yang sesuai dengan keadaan, kemauan, dan tingkat usia.

(3)    Pendidikan dan latihan dilaksanakan tidak dengan paksaan dan diusahakan untuk menumbuhkan kemauan, keinsyafan, kesanggupan diri menuju perbaikan budi pekerti, dan kesempurnaan amal perbuatan.

(4)    Permainan dan pelajaran yang dilatihkan, cara permainan dan cerita disesuaikan dengan jiwa dasar negara dan masyarakat Indonesia.

BAB IV

KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI

Pasal 6

Keanggotaan

(1)    Anggota HW adalah warga negara Indonesia, beragama Islam, dan bersedia melaksanakan maksud dan tujuan HW.

(2)    Anggota HW terdiri dari  2(dua) kelompok, yakni :

2.1. Kelompok anggota muda, berusia 6 – 25 tahun.

2.2. Kelompok anggota dewasa, berusia diatas 25 tahun.

(3)  Setiap anggota HW mempunyai kewajiban dan hak.

(4) Kewajiban dan hak anggota HW diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga, anggota HW mempunyai hak bersuara, memilih dan dipilih.

(5)  Peraturan keanggotaan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 7

Susunan Organisasi

H.W. bergerak dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tersusun dalam tingkatan sebagai berikut:

(1)    Qabilah adalah kesatuan anggota dalam suatu tempat / kawasan.

(2)    Kwartir Cabang disingkat KWARCAB adalah kesatuan Qabilah – Qabilah dalam suatu kecamatan.

(3)    Kwartir Daerah disingkat KWARDA adalah kesatuan KWARCAB – KWARCAB dalam suatu kota / kabupaten.

(4)    Kwartir Wilayah disingkat KWARWIL ialah kesatuan KWARDA – KWARDA dalam suatu provinsi.

(5)    Kwartir Pusat disingkat KWARPUS ialah kesatuan KWARWIL – KWARWIL

Pasal 8

Penetapan Organisasi

(1)    Penetapan KWARWIL dan KWARDA dengan ketentuan luas lingkungannya diputuskan oleh KWARPUS.

(2)    Penetapan KWARCAB dengan ketentuan luas lingkungannya diputuskan oleh KWARWIL.

(3)    Penetapan QABILAH dengan ketentuan luas lingkungannya diputuskan oleh KWARDA.

(4)    Dalam hal-hal luar biasa KWARPUS dapat mengambil ketetapan lain.

BAB V

PIMPINAN

Pasal 9

Kwartir Pusat

(1)    Kwartir Pusat disingkat KWARPUS adalah pimpinan tertinggi yang memimpin HW secara keseluruhan.

(2)    KWARPUS terdiri atas sekurang – kurangnya tiga belas orang anggota, dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar HW untuk satu masa jabatan dari calon – calon yang diusulkan oleh Tanwir HW.

(3)    Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum KWARPUS dikenalkan langsung sebelum penutupan Muktamar HW atas kesepakatan dari tiga belas anggota KWARPUS yang terpilih.

(4)    Apabila dipandang perlu, KWARPUS dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Tanwir HW.

(5)    KWARPUS dilantik dan disahkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

(6)    KWARPUS mewakili HW untuk tindakan di dalam dan di luar pengadilan, KWARPUS diwakili Ketua Umum atau seorang Ketua bersama seorang Sekretaris.

Pasal 10

Kwartir Wilayah

(1)    Kwartir Wilayah disingkat KWARWIL  memimpin HW dalam wilayahnya serta melaksanakan kebijakan KWARPUS.

(2)    KWARWIL terdiri atas sekurang – kurangnya sebelas orang, ditetapkan oleh KWARPUS untuk satu masa jabatan dari calon – calon yang dipilih dalam Musyawarah KWARWIL.

(3)    Ketua, Sekretaris, dan Bendahara KWARWIL dikenalkan langsung sebelum penutupan Musyawarah atas kesepakatan sebelas anggota KWARWIL yang  terpilih.

(4)    KWARWIL dilantik oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) setempat dan disahkan dengan Surat Keputusan KWARPUS.

(5)    KWARWIL dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Rapat Kerja KWARWIL yang kemudian dimintakan ketetapan KWARPUS.

Pasal 11

Kwartir Daerah

(1)    Kwartir Daerah disingkat KWARDA  memimpin HW dalam wilayahnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya.

(2)    KWARDA terdiri atas sekurang – kurangnya sembilan orang, ditetapkan oleh KWARWIL untuk satu masa jabatan dari calon – calon yang dipilih dalam Musyawarah KWARDA.

(3)    Ketua, Sekretaris, dan Bendahara KWARDA dikenalkan langsung sebelum penutupan Musyawarah atas kesepakatan sembilan anggota KWARDA yang  terpilih.

(4)    KWARDA dilantik oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan disahkan dengan Surat Keputusan KWARWIL setempat.

(5)    KWARDA dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Rapat Kerja KWARDA yang kemudian dimintakan ketetapan KWARWIL.

Pasal 12

Kwartir Cabang

(1)    Kwartir Cabang disingkat KWARCAB  memimpin H.W. dalam wilayahnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya.

(2)    KWARCAB terdiri atas sekurang – kurangnya tujuh orang, ditetapkan oleh KWARDA untuk satu masa jabatan dari calon – calon yang dipilih dalam Musyawarah KWARCAB.

(3)    Ketua, Sekretaris, dan Bendahara KWARCAB dikenalkan langsung sebelum penutupan Musyawarah atas kesepakatan tujuh anggota KWARCAB yang  terpilih.

(4)    KWARCAB dilantik oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) dan disahkan dengan Surat Keputusan KWARDA setempat.

(5)    KWARCAB dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Rapat Kerja KWARCAB yang kemudian dimintakan ketetapan KWARDA.

Pasal 13

Qabilah

(1)    Qabilah memimpin HW dalam wilayahnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya.

(2)    Qabilah terdiri atas sekurang – kurangnya lima orang, ditetapkan oleh KWARCAB / KWARDA untuk satu masa jabatan dari calon – calon yang dipilih dalam Musyawarah Qabilah.

(3)    Ketua, dan Staf Qabilah disahkan dengan Surat Keputusan KWARCAB / KWARDA dan dilantik oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) setempat atau oleh Pimpinan Lembaga bagi Qabilah yang berbasis di suatu Lembaga.

(4)    Qabilah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Rapat Kerja Qabilah yang kemudian dimintakan ketetapan KWARCAB / KWARDA.

Pasal 14

Pemilihan Pimpinan

(1)    Anggota Pimpinan Kwartir Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Qabilah terdiri atas anggota HW dan Muhammadiyah.

(2)    Cara pemilihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

Masa Jabatan

(1)    Masa jabatan  Pimpinan Kwartir Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang selama 5 (lima) tahun dan Qabilah selama 2 (dua) tahun.

(2)    Ketua Kwartir Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Qabilah, masing – masing dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal dua kali masa jabatan berturut – turut.

(3)    Dalam hal – hal luar biasa, KWARPUS dapat mengambil ketetapan lain.

Pasal 16

Unsur Pendukung Pimpinan

(1)    Unsur Pendukung Pimpinan terdiri atas, Lembaga, Badan, Dewan, Panitia, atau Tim Satuan Kerja.

(2)    Unsur Pendukung Pimpinan dibentuk melalui Surat Keputusan masing – masing Kwartir dan Qabilah yang bersangkutan.

(3)    Unsur Pendukung Pimpinan memiliki wewenang dan tanggungjawab sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan pengangkatannya.

BAB VI

PERMUSYAWARATAN

Pasal 17

Muktamar

(1)    Muktamar ialah permusyawatan tertinggi dalam HW diadakan atas undangan KWARPUS, yang anggotanya terdiri atas :

 1. Anggota KWARPUS,
 2. Ketua KWARWIL,
 3. Anggota Tanwir Wakil KWARWIL,
 4. Ketua KWARDA,
 5. Wakil – wakil KWARDA yang dipilih oleh Rapat Kerja KWARDA,
 6. Ketua, dan Sekretaris Unsur Pendukung Pimpinan KWARPUS.

(2)    Muktamar HW diadakan sekali dalam lima tahun.

(3)    Apabila dipandang perlu oleh KWARPUS, atas keputusan Tanwir, dapat diadakan Muktamar Luar Biasa.

Pasal 18

Tanwir

(1)    Tanwir ialah permusyawaratan tertinggi dalam H.W. di bawah Muktamar, diadakan atas undangan KWARPUS, yang anggotanya terdiri dari :

 1. Anggota KWARPUS,
 2. Ketua KWARWIL,
 3. Wakil – wakil KWARWIL,
 4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pendukung Pimpinan KWARPUS.

(2)    Tanwir diadakan sekurang – kurangnya tiga kali selama masa jabatan KWARPUS.

Pasal 19

Musyawarah Kwartir Wilayah

(1)    Musyawarah Kwartir Wilayah ialah permusyawaratan HW dalam wilayah Kwarwil, diadakan atas undangan Pimpinan Kwarwil, yang anggotanya terdiri dari :

 1. Anggota KWARWIL,
 2. Ketua KWARDA,
 3. Anggota KWARDA yang jumlahnya ditetapkan olek KWARWIL,
 4. Ketua KWARCAB,
 5. Wakil – wakil KWARCAB yang jumlahnya ditetapkan oleh KWARWIL,
 6. Ketua, dan Sekretaris Unsur Pendukung Pimpinan KWARWIL,

(2)    Musyawarah KWARWIL diadakan sekali dalam lima tahun.

Pasal 20

Musywarah Kwartir Daerah

(1) Musyawarah Kwartir Daerah ialah permusyawaratan HW dalam wilayah KWARDA, diadakan atas undangan Pimpinan KWARDA, yang anggotanya terdiri dari :

 1. Anggota KWARDA,
 2. Ketua KWARCAB,
 3. Anggota KWARCAB yang jumlahnya ditetapkan olek KWARDA,
 4. Ketua QABILAH,
 5. Anggota Qabilah yang jumlahnya ditetapkan oleh KWARDA,
 6. Ketua, dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan KWARDA,

(2)  Musyawarah KWARDA diadakan sekali dalam lima tahun.

Pasal  21

Musyawarah Kwartir Cabang

(1)  Musyawarah Kwartir Cabang ialah permusyawaratan HW dalam KWARCAB, diadakan atas undangan Pimpinan  KWARCAB, yang anggotanya terdiri dari :

 1. Anggota KWARCAB,
 2. Ketua, dan Sekretaris Qabilah,
 3. Anggota / Staf Qabilah,
 4. Ketua dan Sekretaris  Unsur Pendukung Pimpinan KWARCAB.

(2)  Musyawarah KWARCAB diadakah sekali dalam lima tahun.

Pasal 22

Musyawarah Qabilah

(1)   Musyawarah Qobilah ialah permusyawaratan dalam Qobilah, diadakan oleh Pimpinan Qobilah, yang anggotanya terdiri atas segenap anggota dalam Qobilah.

(2)   Musyawarah Qobilah diadakan sekali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 23

Keabsahan Musyawarah

(1)   Musyawarah tersebut dalam pasal 16 sampai dengan pasal 21 dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga anggota yang diundang oleh pimpinan Kwartir / Qabilah masing-masing.

(2)   Setiap Musyawarah mengundang Pimpinan setingkat di atasnya.

Pasal 24

Keputusan

      Keputusan-keputusan Musyawarah tersebut dalam pasal 16 sampai dengan pasal 21, diambil secara mufakat atau dengan suara terbanyak.

Pasal 25

Rapat Kerja

(1)   Rapat kerja ialah rapat pimpinan yang diadakan untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut jalannya organisasi.

(2)   Rapat kerja dibedakan dalam dua jenis, yaitu Rapat Kerja Pimpinan dan Rapat Kerja Unsur Pendukung Pimpinan.

(3)   Rapat Kerja Pimpinan Kwartir Wilayah, Daerah, Cabang, dan Qabilah masing-masing diadakan sekurang- kurangnya tiga kali dalam satu periode, sedangkan Rapat Kerja Unsur Pendukung Pimpinan  diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

(4)   Ketentuan mengenai masing-masing jenis rapat kerja pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26

Tanfidz

(1)  Tanfidz adalah pernyataan berlakunya keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah, Rapat Pimpinan, atau Rapat Kerja yang dilakukan oleh Kwartir pada tingkatnya masing – masing.

(2)  Keputusan Muktamar, Musyawarah, Rapat Pimpinan, atau Rapat Kerja berlaku sejak ditanfidzkan oleh Pimpinan Kwartir atau Qabilah masing – masing.

BAB VII

KEUANGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Keuangan

Keuangan HW diperoleh dari:

(1)    uang pangkal, iuran anggota dan bantuan yang tidak mengikat,

(2)    zakat, infaq, shadaqah, wakaf, wasiat dan hibah,

(3)    badan usaha milik Hizbul Wathan,

(4)    sumber-sumber lain yang halal.

Pasal 28

Pengawasan

(1)  Pengawasan meliputi keuangan dan harta kekayaan serta sumber daya insani dan organisasi HW.

(2)   Pada setiap tingkat Pimpinan Kwartir dan Qabilah dibentuk satuan pengawasan yang berkedudukan sebagai unsur pendukung pimpinan.

BAB VIII

LAMBANG, SIMBOL, BENDERA, MARS DAN HIMNE

Pasal 29

Lambang dan Simbol

(1)    Lambang HW adalah lingkaran matahari bersinar utama dua belas dan di tengahnya ditulis huruf HW.

(2)    Simbol HW adalah sekuntum bunga melati dengan pita di bawah yang bertuliskan : فاستبقوالخيرات

Pasal 30

BENDERA

Bendera resmi HW berbentuk empat persegi panjang, dengan perbandingan lebar dan panjangnya dua berbanding tiga, di dalamnya berisi enam garis hijau dan lima garis kuning, mendatar berselang-seling, di sudut kiri atas terdapat lambang HW berwarna putih di atas dasar persegi panjang hijau.

Pasal 31

Mars dan Himne

HW mempunyai Mars dan Himne yang menyatakan jati diri dan perjuangannya dalam bentuk lirik  lagu yang bernada dan berirama.

BAB IX

KODE KEHORMATAN, JANJI DAN UNDANG-UNDANG PANDU

Pasal 32

Kode Kehormatan

(1)    Kode Kehormatan berupa janji, semangat, dan akhlak Pandu, baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat.

(2)    Kode Kehormatan Pandu adalah janji Pandu HW dan Undang-Undang  Pandu HW.

Pasal 33

Janji dan Undang – Undang Pandu H.W.

(1)    Janji Pandu Pengenal dan Penghela:

Mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh – sungguh:

 • Satu, setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah, Undang-Undang, dan Tanah Air;
 • Dua, siap menolong siapa saja, semampu saya;
 • Tiga, siap melaksanakan Undang – Undang Pandu Hizbul Wathan.

(2)    Janji Pandu Athfal:

Didahului dengan membaca Syahadat;

Maka saya berjanji

 • Satu, setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah dan selalu menurut undang – undang Athfal.
 • Dua, setiap hari mengerjakan kebajikan.

(3)    Undang – Undang Pandu Hizbul Wathan:

 • Satu: Pandu HW dapat dipercaya;
 • Dua: Pandu HW setiawan;
 • Tiga: Pandu HW siap menolong, dan wajib berjasa;
 • Empat: Pandu HW suka perdamaian, dan persaudaraan;
 • Lima: Pandu HW mengerti adat, sopan santun, dan perwira;
 • Enam: Pandu HW penyayang kepada semua makhluk;
 • Tujuh: Pandu HW melaksanakan perintah tanpa membantah;
 • Delapan: Pandu HW sabar dan pemaaf;
 • Sembilan: Pandu HW teliti dan hemat;
 • Sepuluh: Pandu HW suci dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan.

BAB X

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 34

(1)    Hal-hal yang tidak disebut  dalam Anggaran Dasar, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

(2)    Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh KWARPUS, dengan tidak menyalahi Anggaran Dasar, dan disahkan oleh Tanwir.

(3)    Dalam keadaan yang sangat darurat, KWARPUS dapat mengadakan perubahan dalam Anggaran Rumah Tangga dan berlaku sampai diadakan Tanwir berikutnya.

BAB XI

ANGGARAN DASAR

Pasal 35

Perubahan Anggaran Dasar

(1)    Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Muktamar.

(2)    Rencana Perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Tanwir dan harus sudah tercantum dalam acara Muktamar.

(3)    Perubahan Anggaran Dasar sah apabila diputuskan dengan suara  sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Muktamar yang hadir.

BAB XII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 36

Pembubaran

(1)      Pembubaran HW hanya dapat dilakukan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

(2)         Sesudah HW dinyatakan bubar, segala hak miliknya menjadi hak milik Muhammadiyah.

Pasal 37

Penutup

(1)      Hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga    dan peraturan atau petunjuk yang akan ditetapkan kemudian.

(2)    Anggaran Dasar ini sebagai pengganti Anggaran Dasar sebelumnya, telah disahkan oleh Muktamar Hizbul  Wathan ke-2 di Jakarta  pada tanggal 11 Shafar 1432 H  bertepatan dengan tanggal 15 Januari 2011 M, dan mulai berlaku sejak ditanfidzkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal  :

KWARTIR PUSAT HIZBUL WATHAN

Ketua Umum,                                   Sekretaris Umum

Ditetapkan di :  Jakarta

11 Shafar 1432 H

Pada tanggal   :  ————————-

15 Januari 2011 M

PIMPINAN SIDANG BIDANG III : PEMBAHARUAN AD HW

Ketua,                                             Sekretaris,

Asmara Hadi Haji Liting                    Bambang Sumedi

Jawa Timur                                          Bali

Anggota – anggota (daftar hadir terlampir)

Advertisements

Leave a comment

Filed under Hizbul Wathan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s